V&V

Verification and Validation(検証・妥当性確認)

欧米ではPBL戦略を実施する際に必ず要求される、妥当性・信頼性を証明するレギュレーション

« Back to Glossary Index